Legislația muncii

1. LEGISLAȚIA MUNCII

Considerăm că din multitudinea de aspecte pe care trebuie să le cunoaștem cu privire la legislația muncii este important capitolul despre contractul de muncă.
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Entitățile medicale, indiferent de forma de organizare (C.M.I, S.R.L., SOCIETĂȚI CIVILE MEDICALE, CABINETE ASOCIATE) pot încheia contracte individuale de munca pentru fiecare persoana care prestează o activitate în cadrul acesteia (medic, asistentă, femeie de serviciu, administrator, contabil, jurist, etc.). Contractul de muncă este cel care asigură vechimea în muncă.

La forma de organizare S.R.L. medicul titular își poate încheia contract individual de munca pentru persoana sa, la CMI nu se poate autoangaja.

Încheierea contractului individual de muncă (Art. 16 – Codul Muncii)

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior inceperii activitatii. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului (C.M.I, S.R.L., SOCIETATE CIVILA MEDICALA, CABINET ASOCIAT) Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.(in prezent se transmite on line, pe baza unei parole care se obtine de la I.T.M. Harghita)
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

Neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă se sancționează cu amendă 10.000-20.000 pentru fiecare persoană identificată.

La încheierea contractului individual de munca este necesar certificat care sa ateste capacitatea angajatului de a presta activitatea pentru care este angajat (FISA DE APTITUDINI eliberată de medicul de medicina muncii).

Contractul individual de muncă se transmite online către I.T.M. pe baza unei parole care se obține de la I.T.M. Harghita. Orice modificare a contractului se transmite de asemenea online.

Anexe obligatorii ale contractului individual de muncă:

 • fișa de aptitudini, care trebuie obținută anuală (lipsa ei atrage amendă de 3000 lei)
 • fișa postului medic dentist, descarcă aici model orientativ
 • fișa postului asistent stomatologie, descarcă aici model orientativ
 • fișa de evaluare performante personal angajat
 • fișa de sănătate și securitate în muncă (de preferat să se externalizeze serviciul privind protecția securității și sănătății în muncă. Sunt firme specializate în acest domeniu)

Grila de control solicitată de I.T.M. Harghita în cazul unei inspecții la cabinetul dvs. cuprinde următoarele acte:

 • acte constitutive societate (cabinet individual)
 • dosare de personal ale angajaților societății (care trebuie să cuprindă: B.I., certificat naștere, certificat căsătorie, fișa aptitudini, fișa postului, diploma de studii, declarație de traseu, fișa evaluare performanțe, fișe de protecția muncii)
 • state de plată a salariilor, atenție, SEMNATE DE SALARIATI!
 • foi colective de prezență (pontaje)
 • registrul unic de control
 • regulament de ordine interioară
 • registru general de evidență salariați
 • planificare concedii de odihnă

Bibliografie: Codul Muncii-actualizat 2012: Legea 319/2006

 

2. INFIINȚAREA UNUI CABINET DE MEDICINĂ DENTARĂ

În conformitate cu legislația în vigoare activitatea de medic dentist se poate efectua în următoarele modalități:

 • societate comercială cu raspundere limitată (S.R.L.)
 • cabinet medical individual (C.M.I.)
 • cabinete medicale asociate
 • societăți civile medicale

În continuare vom încerca să vă prezentăm aspecte referitoare la înființare celor mai uzuale entități dentare: S.R.L. și C.M.I

a. Organizare sub formă de S.R.L.

Pașii sunt urmatorii:

a) Înființare S.R.L. - Procedeul se derulează prin Registrul Comerțului, actele necesare fiind solicitate de la aceasta instituție. În vederea înființării este necesara deschidere de cont la o instituție bancara. În cazul în care se dorește contract cu C.A.S. este necesara și deschidere de cont la Trezorerie.
b) Înregistrare la Administrația Financiara (în funcție de domiciliu) a S.R.L.-ului înființat
c) Achiziție ștampilă cu datele firmei.
d) Cumpărare registru unic de control (de la Administrația Financiară) + registru încasări plăți + registru inventar
e) Achiziție casă de marcat fiscală + fiscalizare la Administrația Financiară
f) Certificat de înregistrare emis de Colegiul Medicilor Dentiști
g) Aviz de funcționare emis de Colegiul Medicilor Dentiști
g) Autorizație Sanitară de Funcționare emisă de Direcția De Sănătate Publică
Din acest moment în unitatea respectivă se poate desfășura activitate stomatologică.

Dezavantaje:

 • contabilitate în partidă dublă (necesită contabil autorizat)
 • obligativitate încheiere contract individual de muncă chiar și pentru administrator (costuri suplimentare)
 • obligativitate casă de marcat fiscală

 

b. Organizare sub forma de C.M.I.

Procedura se derulează prin Colegiul Medicilor Dentiști și presupune următorii pași:

a) Eliberare Certificat De înregistrare - emis de Colegiul Medicilor - Acte necesare: dovada deținere spațiu (proprietate sau închiriere), schița spațiului, copie liberă practică, dovada plății la zi a contribuției CMDR
b) Înregistrare Administrația Financiară și eliberare Certificat de înregistrare fiscala. (se completează declarația 070 pentru înregistrare și apoi se completează declarația 020 în care estimați un venit aproximativ în anul în curs pe baza căreia se calculează impozitul. De preferat aceasta declarație să nu fie cu un venit foarte mare)
c) Achiziție registru unic de control de la Administrația Financiară + registru inventar + registru încasări plăți.
d) Achiziție ștampilă cu datele firmei
e) Înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale – la Direcția de Sănătate Publică
f) Autorizație sanitară de funcționare

În principiu din acest moment puteți funcționa.

Este bine de știut pentru ca reprezentantul legal să poată beneficia de vechime în munca se încheie:

 • declarație de asigurare la Casa de Pensii
 • declarație de asigurare la Casa de Sănătate

Avantaje

 • contribuțiile către stat se calculează pe baza veniturilor realizate
 • nu este necesară casă de marcat
 • nu este necesar contabil autorizat, nu se depun declarații lunare, nu se întocmesc balanțe și bilanțuri

 

3. PREZENTARE PPT DESPRE COSTURILE DE ÎNFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE ALE UNUI CABINET DENTAR

Costuri cabinet dentar

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com